Recyklácia za studena vykonávaná na mieste

Dôvody použitia

Cestné komunikácie, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave t.j. majú rozsiahle poškodený kryt, málo únosné podkladové vrstvy, potrebujú vážnejšie opravy. V týchto prípadoch je často potrebná výmena celej alebo značnej časti konštrukcie vozovky. Ďalej pri stavbe ciest, ďiaľnic, miestnych komunikácií, letísk, železničných tratí, parkovacích a odstavných plôch, ale tiež spevnených plôch pre obchodné a priemyselné stavby potrebujeme často zlepšiť nevyhovujúce podkladové vrstvy. V týchto prípadoch máme dve možnosti:

 • vymeniť pôvodné konštrukčné vrstvy za nové
 • použiť technológiu, ktorá využíva pôvodné materiályterajšej konštrukcie vozovky

Ako správny hospodári si musíme uvedomiť, že cestné komunikácie sú zdrojom cenných stavebných materiálov. V súčasnosti je tendenciou dávať prednosť technológiám, ktoré sú rýchle, hospodárne, prispievajú k ochrane životného prostredia a samozrejme zaručujú požadovanú kvalitu. Ponúkame Vám jednu z možností, ako pri rekonštrukcii vozovky využiť pôvodný materiál alebo materiál podložia. Je to technológia recyklácie za studena na mieste. Týmto pojmom sa rozumie pracovný postup, pri ktorom recyklér rozoberie pôvodnú konštrukciu vozovky alebo materiál podložia v požadovanej hrúbke - súčasne je zmení na nosnú podkladovú vrstvu. Pracovný postup pri recyklácií za studena na mieste je v podstate nasledujúci:

 • rozpojenie pôvodných vrstiev konštrukcie vozovky
 • úprava zrnitosti rozpojenej zmesi pridaním kameniva
 • dávkovanie spojiva na základe analýzy vzoriek odobratých z pôvodnej konštrukcie
 • rovnomerné rozhrnutie recyklovanej zmesi
 • hutnenie ťažkými cestnými valcami

Technológia a oblasť použitia

Technológiou recyklácie za studena na mieste môžeme podľa druhu použitého spojiva rozdeliť do troch základných skupín:

Recyklácia za studena s hydraulickým spojivom (cement a vápno)

Recyklácia za studena s asfaltovým spojivom ( asfaltová emulzia alebo asfaltová pena)

Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)

Recyklácia za studena s hydraulickým spojivom je využívaná hlavne na zlepšovanie podložia cestných a diaľničných komunikácií, miestnych komunikácií, železničných tratí a veľkých spevnených plôch (parkovacie plochy, letiská, priemyselné haly, obchodné domy a pod., ale tiež pre podkladové vrstvy vybudované z recyklovaného materiálu pôvodnej vozovky.

Recyklácia za studena s asfaltovým alebo kombinovaným spojivom je vhodná hlavne pre podkladové vrstvy cestných komunikácií vybudovaných z recyklovaného materiálu pôvodnej vozovky, prípadne z iných recyklovaných alebo miestnych materiálov. Najviac sa využíva pridávanie asfaltovej emulzie alebo asfaltovej peny (foamed bitumen cold mix-FBCM), ale taktiež sa osvedčilo i kombinovanie asfaltových spojív s cementom. V prípade technológie foamed bitumen cold mix sa jedná o zmes vyrobenú pridaním horúceho asfaltu vo forme peny (asfaltová pena) do nevyhriateho - studeného recyklátu. Penový asfalt sa vyrába mixovaním horúceho asfaltu s vodou a ponúka dodávateľom ďalšie úspory nákladov, pretože lepšie rozptyľuje spojivo v recyklovanej zmesi.

Doterajšie testy naznačujú, že asfaltová pena používa výrazne menšie množstvo asfaltu než tradičné metódy. Recyklovaný materiál pôvodnej vozovky je väcšinou doplňovaný výplňovým kamenivom na úpravu zrnitosti v závislosti na hrúbke vrstvy. Samotná zmes sa vyrába v recykléri, ktorý je doplnený o agregát na výrobu a dávkovanie asfaltovej peny. Alternatívne systémy využívajú zdokonaleného počítačového riadenia pre automatické nastavenie množstva asfaltovej peny podľa spracovanej hmotnosti recyklovanej zmesy v závislosti na pracovnej rýchlosti, šírke a hĺbke frézovania.

Táto technológia bola našou firmou po prvýkrát použitá v Českej republike na opravu Hlavní ulice v Hlohovci u Lednice, kde bol použitý nasledovný postup:

 • pred recykláciou bola znížená niveleta po rozfrézovaní recyklérom WR 2500
 • pre úpravu zmesi bolo pridané drobné kamenivo (rozptýlené grejdrom)
 • dávkovanie cementu bolo priamo na vozovku pomocou dávkovača
 • frézovanie a miešanie zmesi s kombinovaným spojivom asfaltová pena + cement) recyklérom WR 2500
 • profilovanie recyklovanej zmesi grejdrom
 • hutnenie upravenej vrstvy cestnými valcami
 • na kontrolu kvality recyklácie boli z recyklovanej zmesi odobraté vzorky, z ktorých boli v poľnom laboratóriu zhotovené a testované skúšobné telesá

Zmes sa používa pre podkladové, ložné alebo vyrovnávacie vrstvy pri rekonštrukcii alebo zosilňovaní vozoviek. Použitie kombinácie hydraulického a asfaltového spojiva vytvára pružnejšiu vrstvu v porovnaní s hydraulickou väzbou a výrazne znižuje náchylnost zmesi na vznik mrazových trhlín.

Z hľadiska použitia recyklovanej vrstvy v konštrukcii vozovky sa ponúka viacej možností, začínajúc od recyklácie len asfaltových vrstiev, cez odfrézovanie asfaltových vrstiev klasickým spôsobom a recyklovanie len podkladových vrstiev až po recykláciu celej konštrukcie vozovky. Výber použitého spôsobu závisí na technickom stave vozovky a požiadavke na potrebu zosilnenia a dodržania nivelety vozovky. Pre zhotovenie spodných podkladových vrstiev pozemných komunikácií a pre zlepšenie podložia plošných stavieb umožňujú citované technológie využiť tiež sekundárne upravené materiály pochádzajúce zo stavebnej činnosti, búracích prác, z vybúranej sutiny tunelov, z výstavby podzemných vedení, zlikvidovaných betónových konštrukcií(recyklovaný betón).

Výhody recyklácie za studena na mieste

 • využitie materiálu pôvodnej konštrukcie vozovky
 • odpadajú skladovacie priestory pre vybúrané pôvodné materiály
 • úspora spotreby nových stavebných materiálov (šetrenie prírodných zdrojov)
 • spôsob dávkovania spojiva zaručuje jeho rovnomerné vmiešanie do zmesi
 • pôvodná vozovka môže byť recyklovaná do požadovanej hĺbky bez porušenia nižších vrstiev
 • nižšia cena proti klasickému spôsobu rekonštrukcie podkladových vrstiev (úspora energie a stavebných hmôt)
 • skrátenie doby výstavby (všetky operácie sú v jednom pracovnom cykle, odpadá búranie a odvoz materiálu pre novú podkladovú vrstvu)
 • vylúčenie zaťaženia okolia stavby hlukom, vibráciami, exhalátmi a prachom alebo blatom v súvislosti s odvozom a dovozom stavebných materiálov apod.

Procesy recyklácie na mieste za studena spojujú v sebe veľa spoločenských, ekonomických a ekologických súvislostí, ktoré sú dôležité pre nás všetkých. Zreteľná a hlavná výhoda technológie je 100% opätovné využitie všetkých pôvodných materiálov (asfaltovej zmesi a podkladu), čo predstavuje 100% predchádzajúcich investícií. Šetria sa tak náklady na odvoz vybúraného materiálu zo stavby a prípadné poplatky za skladovacie priestory. Použitie nových stavebných materiálov sa obmedzuje len na kamenivo pre úpravu zrnitosti recyklovanej zmesi a spojivo. Používané stavebné stroje a postupy dovoľujú hlbšiu recykláciu a použitie nastaviteľných recyklačných strojov umožňuje zhotoviteľovi prispôsobiť prevádzkové parametre stroja každej individuálnej objednávke alebo aplikácii. Napríklad, v závislosti na stavu kameniva z vozovky a požiadavky konečného výsledku je možné nastaviť hĺbku rotoru tak, aby sa primiešavalo potrebné množstvo materiálu z ložnej alebo podkladovej vrstvy.

Druhy používaných zariadení: V našej spoločnosti používame recykléry s pracovnou šírkou 1,3m, 2,0m a 2,5m.

; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika