Recyklácia za horúca na mieste

Recyklácia za horúca na mieste- komplexná ekologická oprava asfaltových vozoviek v jednom pracovnom procese.

Dôvody použitia

Príznaky zacínajúceho rozpadu krytu asfaltových vozoviek ciest, dialníc, miestnych komunikácií a dalších plôch sú rôzne. Poškodenie alebo opotrebenie môžeme charakterizovat podla týchto viditelných znakov:

  • rôzne druhy trhlín na povrchu
  • korózia povrchu (drobenie a vypadávanie zrn)
  • nedostatocná drsnost
  • nedostatocná súdržnost vrstiev, oddelovanie brusnej a ložnej vrstvy
  • trvalé deformácie povrchu ako vyjazdené kolaje a pod.

Uvedené poruchy je možné opravit vžitými, klasickými spôsobmi opráv povrchu asfaltových vozoviek, ako sú rôzne velkoplošné sanacné úpravy (udržiavacie nátery, mikrokoberce, slurry seal), alebo celkovou výmenou rozpadajúcich sa vrstiev krytu vozovky jej odfrézovaním a položením nových vrstiev vrátane predpísaných spojovacích postrekov. Recyklácia za horúca na mieste ponúka nové progresívne technológie opravy asfaltových vozoviek. Hlavné dôvody preco si tieto spôsoby opráv stále castejšie nachádzajú uplatnenie pri údržbe vozoviek sú, že pri ich použití sa súcasný povrch vozovky regeneruje na mieste, pôvodná štruktúra a flexibilita povrchu sa obnoví a podla použitej technológie sa bud zachová pôvodná niveleta alebo sa zosilní v jednej alebo v dvoch vrstvách. V porovnaní s klasickými opravami je lacnejšia, rýchlejšia (jeden pracovný proces) a prispieva k ochrane životného prostredia.

Technológia a oblast použitia

Strojová súprava pre recykláciu za horúca pozostáva z niekolko ohrievacov (Baltom používa tri), ktoré opravovanú asfaltovú vrstvu postupne nahrievajú na potrebnú teplotu pomocou Propán-butánových infražiaricov. Dalej nasleduje klúcový stavebný stroj remixér, ktorý ohriatu vrstvu rozpojí a podla požadovanej výslednej úpravy takto získanú asfaltovú zmes dokonale premieša bud bez alebo s prídavnými komponentami (asfalt, kamenivo, asfaltová zmes). Finálna cast remixéru je v podstate finišer, ktorý zmes znova rozprestrie, reprofiluje a spevní. Nakoniec nasleduje hutnenie recyklovanej zmesi cestnými valcami. Uvedená súprava umožnuje v podstate prevedenie štyroch základných variant recyklácie asfaltových vrstiev za horúca.

Reshape

Pri tomto type recyklácie sa jedná len o reprofiláciu asfaltového krytu (väcšinou len brusnej vrstvy) a to v prípade, ked zloženie asfaltovej zmesi tejto vrstvy má požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti. Pomocou infracerveného tepla sa dosiahne nahriatie asfaltových vrstiev do hlbky 60 až 70 mm, potom remixér rozpojí a reprofiluje nahriaty materiál do hlbky 30 až 50 mm.

Repave

V tomto prípade sa taktiež jedná o reprofiláciu pôvodného asfaltového krytu vozovky, ale s požiadavkou zosilnenia vozovky o dalšiu brusnú vrstvu. Z recyklovanej a reprofilovanej pôvodnej brusnej vrstvy sa stane ložná vrstva, na ktorú sa bez spojovacieho postreku súcasne položí brusná asfaltová vrstva z novej asfaltovej zmesi. Na 1 nv je možné navrhnút množstvo novej zmesi od 30 do 100 kg, co predstavuje zosilnenie vozovky o 10 až 40 mm.

Remix

Pri tejto technológií je oproti prvým dvom variantom (Reshape, Repave) zásadný rozdiel v tom, že pôvodnú asfaltovú vrstvu upravuje na požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti pridaním potrebných komponentov. Konštrukcia remixéru umožnuje pridávanie asfaltového spojiva a asfaltovej zmesi podla predpísanej receptúry. Za úcelom stabilizácie a zmäkcenia pôvodnej asfaltovej zmesi sa obvykle pridáva 5 až 30 % nových materiálov.

Remix plus

Táto metóda opravy asfaltových vrstiev vozoviek je najmladšia a súvisí so stálym zdokonalovaním remixéru. Podobne ako pri variante 'repave' sa jedná o vytvorenie dvoch asfaltových vrstiev súcasne. Rozdiel je v tom, že pôvodný asfaltový kryt sa upraví technológiou 'remix' pomocou pridania potrebných komponentov na základnú recyklovanú vrstvu, zodpovedajúcu vlastnostiam ložnej vrstvy a na nu sa položí požadovaná nová brúsna vrstva. Aby sa správca komunikácie mohol rozhodnút pre niektorý zo spôsobov opravy asfaltovej vozovky, musí mat informácie o stave jej konštrukcie (vrátane únosnosti a dopravného zataženia) a vlastnostiach zmesi krytu. Najvhodnejším spôsobom na zistenie vlastností sú laboratórne rozbory zmesi z odobratých vývrtov. Pre najvhodnejší návrh recyklácie za horúca sa osvedcuje spolupráca správcu komunikácie s nezávislým cestným laboratóriom. Z našich súcasných skúseností vyplýva, že vo väcšine prípadov sa opravy prevádzajú technológiou remix a remix plus.

Vplyv na životné prostredie

Recyklácia za horúca na mieste má kladný vplyv na životné prostredie z nasledujúcich dôvodov: - všetky pôvodné materiály sú 100% znovu použité - recyklácia za horúca na mieste šetrí surovinové zdroje, náklady a odstranuje problematiku skladovania vyfrézovaného materiálu - rovnako okolie stavby nie je zatažované prachom, pretože asfaltová zmes je rozpojovaná a spracovaná bez potreby drvenia. Nevzniká prach, ako napríklad pri klasickom frézovaní za studena a následnom cistení povrchu - ako odpadový produkt v procesu opravy vzniká len vodná para, ktorá sa odparuje

Dalšie prednosti recyklácie za horúca na mieste

Recyklácia za horúca na mieste v porovnaní s ostatnými používanými spôsobmi opravy krytu asfaltovej vozovky nasledujúce technické, technologické a ekonomické prednosti: - recyklácia za horúca (hlavne technológia remix a remix plus) je komplexnou metódou opravy vozoviek v jednom pracovnom procese - technológia sa používa bez vylúcenia cestnej dopravy (ta je usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená prenosnou svetelnou signalizáciou) - remix a remix plus sú technológie bez medzier, pretože priecne a pozdlžne medzery sú tepelne ošetrené priamo pri pokladaní, cím sa docieli rovnaká miera zhutnenia tak ako uprostred pracovného pruhu - pri recyklácií za horúca sa 100% využíva materiál pôvodnej asfaltovej vrstvy - recykláciou za horúca sa minimálne zvyšuje niveleta opravovaného povrchu vozovky, cím sa v mnohých prípadoch vylúcia vedlajšie náklady, pretože sa nemusia výškovo upravovat obrubníky - remixér je skonštruovaný pre reprofiláciu recyklovanej vrstvy, ktorá spocíva v odstánení pozdlžnych nerovností a v úprave priecneho sklonu.

Druhy používaných zariadení

Optimálne riešenie recyklácie za horúca na mieste súvisí taktiež s možnostou použitia rôznych typov remixérov, pretože je možné vykonávat niektoré práce strojom odlišnej pracovnej šírky.

Je možné vyrábat si medzi piatimi rôznymi typmi remixérov. Najcastejšie používaný remixér RM 4500 s pracovnou šírkou do 4500 mm používaný pre opravu celého jazdného pruhu je možné nahradit remixérom s rpacovnou šírkou 100 až 1250 mm alebo 1600 až 2500 mm. Tieto remixéry sú výhodné pre použitie na menšie a lokálne opravy.

Zvláštnou skupinou sú remixéry pre medzery, ktorými opravujeme pozdlžne pracovné medzery. Otváranie sa pracovných medzier jazdných pruhov je castou poruchou asfaltovvých krytov.

pre tieto opravy používame remixéry s pracovnou šírkou 300 a 600 mm. Jedná sa o technológiu bez medzier, pretože nahriatím širšieho ako remixovaného pruhu sa pri hutnení zmes pôvodnej vozovky a recyklovaná zmes opravovanej medzery dokonale spojí.

; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika