MULAG HS 2400

Preco údržba cestných priekopov a krajníc?

Plynulým, kontinuálnym zrezávaním a vycistením krajníc, udržiavaním priekopov cestných komunikácií je zaistený sústavný odtok vody z komunikácie. Tým je možné predchádzat podmácaniu a vyplavovaniu krajníc, vytvárania výtlkov, kaluží a mrazových trhlín. V konecnom dôsledku to znamená úsporu nákladov investovaných do opráv komunikácií.

Najväcší prínos údržby krajníc a profilácie priekopov spocíva vo zvýšení bezpecnosti dopravy. Jeden z hlavných dôvodov zaistenia odtoku daždovej vody z jazdenej dráhy je predchádzanie efektu Aquaplaningu. Zvýšená krajnica sa pri vyhýbacom manévri môže stat smrtiacim odrazovým mostíkom. Nami poskytovaná služba spocíva v nasadení špeciálneho priekopového rýpadla MULAG HS 2400, ktoré svojim výkonom môže pomôct pred uvedenými rizikami. Vdaka parametrom a efektívnosti rýpadla nie sú potrebné väcšie a dlhodobé dopravné obmedzenia pri vykonávaní prác rýpadlom. Schopnosti rýpadla sú uplatnované na všetkých typoch hlavných komunikácií aj v clenitej mestskej zástavbe. Rýpadlo je nasadzované pri strhávaní nespevnených krajníc, profilácii existujúcich a hlbení nových priekopov. Optimálneho výsledku je možné dosiahnut odkopávaním v smere priekopu. Dalšia z predností rýpadla je možnost operatívneho prispôsobenia uhla pracovnej lopaty ku každému profilu priekopy. Kabína obsluhy sa pri práci vysúva pomocou teleskopu priamo nad priekopu alebo krajnicu. Z tohoto miesta je úkon stroja kontrolovaný najlepšie. Vdaka konštrukcii rýpadla je možné vyhýbat sa prekážkam ako sú stromy, dopravné znacenia, ploty, a iné.

Vytažená zemina je obkladaná na vlastný úložný priestor rýpadla, ktorý sa stáva akousi medziskládkou. Tá je vysypávaná v pravidelných intervaloch na korbu pristaveného nákladného vozidla, ktorým je vytažená zemina dalej transportovaná na dohodnutú skládku. Preprava tak môže prebiehat neustále bez prestávok. Okamžitým odobratím taženého materiálu pomocou sklápacej korby na dopravný prostriedok nevzniká žiadne dalšie znecistenie okolitých plôch ako sa stáva pri príkopových frézach. Rýpadlo nepoužíva žiadne rotacné nástroje, len rezné plochy profilových lyžíc z vysokokvalitnej ocele, ktoré sú konštruované pre spracovanie zeminy s podielom kameniva. Nastavitelný profil lopaty umožnuje plynulú zmenu ostrosti uhla priekopu v priebehu prác.

; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika